Všeobecné obchodní podmínky DoucimeVas.cz

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. „Provozovatel“ je DoucimeVas.cz s.r.o., IČ: 04153065, se sídlem č.p. 46, 282 34 Krásná Hora.
   2. „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem DoucimeVas.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří on-line výuka účetnictví a která je dostupná z internetové adresy www.doucimevas.cz.
   3. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   4. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   5. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
   6. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
   7. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
   8. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
  2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
   1. Smluvní vztah (Smlouva) mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá Uživatel kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi Provozovatelem a Uživatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Smlouvou a VOP. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Provozovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Uzavření Smlouvy Provozovatel neprodleně Uživateli informativním mailem na jeho email.
   2. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které je součástí objednávky, Uživatel vyjadřuje souhlas s obsahem VOP v jejich aktuálním znění ke dni uzavření Smlouvy.
   3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření Smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Uživatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné.
   4. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy.
  3. Užívání Aplikace
   1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
   2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
   3. Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
   4. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
   5. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet. Licence je platná pouze u účtu s realizovanou objednávkou.
   6. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
   7. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
   8. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
   9. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
   10. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
  4. Zabezpečení a ochrana autorských práv
   1. Přihlašovací údaje jsou určeny pouze pro osobní potřebu Uživatele. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem Uživatele a heslem zvoleného Uživatelem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn poskytnout své Přihlašovací údaje třetí osobě. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobu.
   2. Veškeré výukové materiály (jejich obsah), které jsou na základě Smlouvy zpřístupněny uživateli, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Provozovatele (autora) je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Uživateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Uživatel odpovídá Provozovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
   3. Provozovatel si vyhrazuje právo na okamžité zablokování Uživatelského účtu, pokud zjistí porušení uvedených povinností ze strany Uživatele.**
  5. Databáze
   1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
   2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
   3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
  6. Osobní údaje a cookies
   1. Uživatel souhlasí s užíváním souborů Cookies Provozovatelem způsobem uvedeným v příloze „Zásady používání cookies“, která je nedílnou součástí VOP.
   2. Uživatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů Provozovateli způsobem uvedeným v příloze „Zásady ochrany osobních údajů“, která je nedílnou součástí VOP.
  7. Odpovědnost za škodu
   1. Provozovatel plně odpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli jakýmkoliv porušením povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo VOP.
  8. Změna VOP
   1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
   2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
   3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.**
  9. Povinné informace pro spotřebitele
   1. Tento článek VOP podmínek je účinný vůči Uživateli, který je spotřebitel.
   2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
    1. Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
    2. Telefonický kontakt Provozovatele je +420 606 274 447;
    3. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@doucimevas.cz
    4. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
    5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
    6. Uživateli nevznikají náklady na dodání;
    7. K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč www.doucimevas.cz;
    8. V momentě poskytnutí Licence nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy sjednané na dálku. Licence nabízené Provozovatelem jsou digitálním obsahem, který není dodán na hmotném nosiči. Uživatel uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, že odstoupení od Smlouvy je možné nejpozději do okamžiku poskytnutí Licence.
    9. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
    10. Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
    11. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
    12. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
    13. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
    14. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
    15. Práva z vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925 občanského zákoníku). Práva z vadného plnění uplatňuje Uživatel u Provozovatele na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele výzvu k reklamaci.
    16. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
    17. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
  10. Rozhodné právo
   1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
  11. Účinnost
   1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2018.