Informace o zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě souhlasu

Informace o zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě souhlasu, verze z 18.6.2018

Jaký je smysl tohoto dokumentu?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, jak bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří – li se v dalších odstavcích „o nás“ nebo o „naší společnosti“, myslí se tím společnost DoucimeVas.cz s.r.o.

Proč budou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje bude zpracovávat na základě udělení Vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení (poskytování informací o naší činnosti, nabízení nových kurzů a služeb a služeb třetích stran) dále jen „marketingové účely“.

Kdo bude vaše osobní údaje zpracovávat?

Správcem je společnost DoucimeVas.cz s.r.o., IČ: 524 65 254 se sídlem Krásná Hora 46, PSČ 582 34, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 35315. Kontaktní údaje: Email: info@doucimevas.cz, Telefon: +420 606 274 447.

Jaké osobní údaje budou zpracovávány a jaký je právní základ pro toto zpracování?

Pro marketingové účely budou zpracovávány Vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení a email a další údaje:

  • (pokud využíváte naši službu) historie transakcí, využívání takové služby, doručovací adresa, pokud byla uvedena (fakturační adresa),
  • (pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči) záznamy chování na internetové stránce www.doucimevas.cz.

Poskytnutí výše uvedených údajů pro marketingové účely je dobrovolné, není tedy nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností. Jejich zpracování nám vždy umožní zvyšovat kvalitu služeb a posílat vám zajímavé nabídky a novinky. Právním základem je udělený souhlas.

Kdo bude mít k vašim údajům přístup?

Zpracovatelé starající se naší společností o marketing a mailingový systém. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání.

Budou vaše osobní údaje předávány mimo území EU?

Ne.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány naší společností?

Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na emailovou schránku naší společnosti info@doucimevas.cz. Vámi udělený souhlas bude archivován po celou dobu, po kterou je Váš souhlas udělen a dále po dobu 2 let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat o:

  • přístup k Vašim údajům – tzn., že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.
  • opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto údaje neúplné.
  • vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon, …).
  • Omezení zpracování osobních údajů – můžete nás požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracované údaje přesné, případně zda byla Vaše námitka proti jejich zpracování vznesená důvodně
  • Přenositelnost údajů – můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracované osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci.
  • Vznesení námitky proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sděleních). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Můžete také vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné důvody.

Jakým způsobem můžete vaše práva uplatnit?

Vaše práva uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo emailem (kontaktní údaje jsou výše).

Jak postupovat při domnění, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení nařízení o ochraně osobních údajů?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel. +420 234 665 800, email: posta@uoou.cz, webové stránky: www.uoou.cz.

Dochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Automatizovaným rozhodováním je míněni rozhodování, které činí stroj PC bez zásahu člověka, a které pro vás má právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti naší nebo Zpracovatele.