ČÚS č.006 Kurzové rozdíly

18.09.2018, Účetnictví

Jak si poradit s kurzovými rozdíly z hlediska účetnictví?

Změny provedené oznámením MF čj. MF-123342/2013/28 ve Finančním zpravodaji č.1/2014 a čj. MF-56818/2015/28 ve Finančním zpravodaji č.6/2015.

ČÚS 006 (původní znění) došlo ke změně v bodě 3.2 a 3.3 byl zrušen

Postup účtování

  • základní pravidla účtování kursových rozdílů stanoví č. 500/2002 Sb. §60
  • při ocenění majetku a závazků se účtuje o kursových rozdílech:
    1. pokud vznikne kurzový zisk je o něm účtováno na vrub příslušného účtu majetku nebo závazku se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 - Finanční výnosy.
    2. pokud vznikne kurzová ztráta pak je o ní účtováno na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 - Finanční náklady se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu majetku nebo závazku.

Ing. Andrea Dvorská