Minimální zálohy na SP u OSVČ pro rok 2019

22.11.2018, Daně

Změny u OSVČ pro rok 2019

Minimální měsíční záloha v roce 2019 u SP pro hlavní činnost OSVČ:

 • pro roku 2019 dojde k navýšení minimální zálohy na ZP u OSVČ na 2 388 korun.
 • tato částka se odvíjí od průměrné mzdy stanovené MPSV a činí 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy.
 • průměrná mzda se vypočítává ze součinu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a příslušného koeficientu.
 1. Vyměřovací základ za rok 2017 je částka 30 156 korun a příslušný koeficient 1,0843.
 2. Průměrná mzda je 32 699 korun
 3. Minimální měsíční záloha výpočet 32 6990,250,292

Minimální měsíční záloha v roce 2019 u SP pro vedlejší činnost OSVČ

 • nemusím být dodržen minimální vyměřovací základ
 • a měsíční záloha odpovídá skutečně dosaženému hrubému zisku
 • při nízkém zisku se zálohy vůbec neplatí

POZOR

 • záloha na pojistné za kalendářní měsíc je nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí.
 • záloha na prosinec 2018 se nemusí platit. Bude-li zaslána platba od 21.12 do 31.12.2018 tj. po uhrazení zálohy za listopad, je považována za zálohu za prosinec 2018.
 • záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 je považována za zálohu za tento měsíc i přesto, že nebyla uhrazena záloha na prosinec 2018. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě považovány za zálohy na rok 2019.
 • OSVČ zahajující SVČ má nově prodlouženou splatnost zálohy na pojistné za měsíc, ve kterém činnost zahájila. To znamená, že může zaplatit až do konce následujícího měsíce (zahájí činnost v únoru 2019, zaplatit může do 31.3.2019)
 • nově se nepočítá penále ze zálohy na SP, která nebyla uhrazena v období splatnosti, pokud ji OSVČ zaplatí do konce následujícího kalendářního měsíce. Pokud ji však nezaplatí ani v této prodloužené lhůtě, počítá se penále od prvního dne, následujícího po dni splatnosti zálohy.
 • dochází ke změně platnosti období měsíčního vyměřovacího základu v souvislosti s podaným přehledem. Nový měsíční vyměřovací základ platí až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán. Pokud však z přehledu vyplyne nižší vyměřovací základ oproti předchozímu období, platí již od měsíce, v němž byl přehled podán. Nová výše vyměřovacího základu je platná do měsíce, v němž byl nebo měl být podán přehled v dalším kalendářním roce
 • osvobozeny od placení záloh na pojistné budou  OSVČ, které po celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo nově i dávku dlouhodobého ošetřovného.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenské pojištění zaměstnanců je 3000 Kč. Jde o nový limit pro tzv. zaměstnání malého rozsahu. Kdy se nebude odvádět SP? - při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 2999 Kč. Toto lze využít zejména u DPČ či odměn za výkon funkce.