Novela AML zákona

01.11.2018, Daně

Nové nařízení pro majitele firem

Nové povinnost pro povinné osoby a zřízení evidence údajů o skutečných majitelích.

Od 1. ledna 2017 je účinná novela zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("AML zákon"), která implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o předchozím využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ("Směrnice"). Nejvýznamnější je novela provedená zákonem č.368/2016 Sb.

Co novela zavádí do AML zákona:

 • snižuje částku hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta z 15.000 na 10.000 euro
 • rozšiřuje povinnost i na některé další provozovatele hazardních her a poskytovatele služeb s virtuálními měnami
 • zavádí důslednější kontrolu klienta i vůči domácím "politicky exponovaným osobám".
 • dále řeší transparentnost vlastnictví právnických osob a svěřenských fondů zavedením evidence skutečných majitelů k 1.1.2018.

Česká republika zřizuje samostatný Finanční analytický úřad jako správní úřad v rámci Ministerstva financí.

Údaje o skutečných majitelích

 • byla rozšířena definice skutečného majitele - "fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti."

U obchodních korporací se za skutečného majitele považuje fyzická osoba, která:

 • sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25% hlasovacích práv nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25%,
 • sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě,
 • má být příjemcem alespoň 25% zisku této obchodní korporace,
 • je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném, nelze-li určit skutečného majitele podle výše uvedených podmínek.

Všechny právnické osoby a svěřenské fondy, mají povinnost vést a zaznamenávat údaje o skutečném majiteli a tyto údaje uschovávat po dobu 10 let od zániku takového vztahu.

Od 1. ledna 2018 je evidence údajů o skutečných majitelích ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Povinnost zapisovat údaje o skutečném majiteli do evidence mají právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenské fondy. Evidence je neveřejný rejstříkem a zapisují se do ní údaje v rozsahu:

 • jméno a adresa místa pobytu,
 • datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno,
 • státní příslušnost,
 • údaje o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele (podíl na hlasovacích právech, podíl na rozdělovaných prostředcích nebo skutečnost, že je daná osoba členem statutárního orgánu).

Ing. Andrea Dvorská