č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
lnk

Zákon č. 254/2004 Sb.,

o omezení plateb v hotovosti

Ve znění:
zákona č. 303/2008 Sb. (účinnost od 18. srpna 2008),
zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 18. srpna 2008),
zákona č. 139/2011 Sb. (účinnost od 18. srpna 2008),
zákona č. 407/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
zákona č. 428/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
zákona č. 18/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
zákona č. 261/2014 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2014),
zákona č. 243/2016 Sb. (účinnost od 29. července 2016),
zákona č. 183/2017 Sb. (účinnost od 1. července 2017).

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
lnk

Část první

Zákon o omezení plateb v hotovosti

lnk

§ 1 Účel zákona

Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen "osoby") povinny provést platbu prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.
lnk

§ 2 Vymezení pojmů

(1)Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby,
b) bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.
(2)Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje
a) vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,
b) výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu,
c) předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance,
d) zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,
e) předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,
f) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo
g) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.
Bezhotovostní platby
lnk

§ 3

(1)Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné
a) navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo
b) osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí;
přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.
(2)Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na
a) platby daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění uskutečňovaných podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,
b) povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
c) platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností ,
d) platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,1)
e) platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění,
f) platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí, nebo
g) platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.
lnk

§ 4

(1)Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč (dále jen "limit") je povinen provést platbu bezhotovostně.
(2)Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.
(3)Platba v cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na koruny české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.
(4)Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.
Přestupky Správní delikty
lnk

§ 5

(1)Fyzická, právnická nebo podnikající fyzickáosoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, ačkoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon.
(2)Fyzická, právnická nebo podnikající fyzickáosoba se dopustí přestupku tím, že přijme hotovostní platbu, která byla provedena v rozporu s tímto zákonem.
(3)Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložitfyzické osoběpokutu do500 000 Kča právnické a podnikající fyzické osobě pokutu do 5 000 000 Kč.
lnk

§ 6

Zrušen
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, ačkoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že přijme hotovostní platbu, která byla provedena v rozporu s tímto zákonem.
(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
lnk

§ 6a

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby5) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(1)(5)Správní delikty Přestupkypodle tohoto zákona zjišťují při své činnosti finanční úřady a celní úřady.
(2)(6)Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona.
(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
lnk

§ 7 Přechodné ustanovení

Bylo-li sjednáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona splnění závazku platbou v hotovosti, lze provést platbu v hotovosti převyšující limit uvedený v§ 4nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
lnk

Část třetí

Účinnost

lnk

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
lnk

Poznámky pod čarou

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.