Zkratky

Seznam zkratek používaných na DoucimeVas.
BP: banka příjem
BV: banka výdej
: běžný účet
Cpoř: cena pořízení
CP: cenné papíry
CES: Cestovní příkazy
CM: Cizí měna
DIČ: daňové identifikační číslo
DD: daňový doklad
DN: daňový náklad
DZČ: daň ze závislé činnosti
DPH: daň z přidané hodnoty
DPFO: daň z příjmů fyzických osob
DPPO: daň z příjmů právnických osob
DFM: Dlouhodobý finanční majetek
DHM: Dlouhodobý hmotný majetek
DM: Dlouhodobý majetek
DNM: Dlouhodobý nehmotný majetek
DDM: drobný dlouhodobý majetek
DDNM: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
FAP: faktura přijatá
FPZ: Faktura přijatá zálohová
FAV: faktura vydaná
FM: finanční majetek
FZ: Fondy ze zisku
FO: fyzická osoba
GFŘ: Generální finanční ředitelství
: identifikační číslo
max.: maximální
např.: například
NN: nedaňový náklad
NÚR: národní účetní rada
OZ: Občanský zákoník
ODZP: Odložený daňový závazek, pohledávka
odst.: odstavec
OP: opravná položka
ODD: opravný daňový doklad
OSP: ostatní pohledávky
OSZ: ostatní závazky
PHM: Pohonné hmoty
PC: pořizovací cena
PVZÚ: Prováděcí vyhláška zákona o účetnictví
PO: právnická osoba
PŘI: příjemka na sklad
PPD: příjmový pokladní doklad
příp.: případně
: rodné číslo
SD: silniční daň
SP: sociální pojištění
SK: splátkový kalendář
tzv.: tak zvaný
TZ: Technické zhodnocení
TP: Technický průkaz
VK: vlastní kapitál
VÚD: vnitřní účetní doklad
VC: vstupní cena
VPD: výdajový pokladní doklad
VÝD: výdejka ze skladu
VBÚ: výpis z běžného účtu
VÚÚ: výpis z úvěrového účtu
VH: Výsledek hospodaření
ZP: zdravotní pojištění
ZK: základní kapitál
ZDPH: Zákon o dani z přidané hodnoty
ZOK: Zákon o obchodních korporacích
: Zákon o účetnictví
ZaP: Zákoník práce
ZVL: zúčtovací a výplatní listina
ZÚVZ: zúčtovací vztahy
ZC: zůstatková cena
ÚJ: účetní jednotka
ČS: Časové rozlišení
ČNB: Česká národní banka
ČÚS: České účetní standardy